listen [ˈlɪsn] A.v 1.тыңдау, құлақ салу/түру/асу ¨Listen! What's that noise? Can you hear it? – Тыңдашы! Анау не дыбыс? Ести аласың ба? ¨Sorry, I wasn't really listening. – Ғафу ет, онша тыңдап отыр емес едім/отырған жоқ едім. ¨He had been listening at the door. – Ол есікке құлағын түріп отырған еді. ¨~ (smb/smth) to listen to music – муызканы тыңдау ¨I listened carefully to her story. – Оның әңгімесін мұқият тыңдадым. ¨You haven’t been listening to a word I’ve said! – Айтқан бір сөзімді де тыңдамадың/сөзіме де құлақ түрмедің! ¨Listen, there's something I have to tell you. – Тыңда(ғын)/ Құлақ сал(ғын), саған бір нәрсе айтуым керек. 2. ~ (to smb/smth) тыңдау, тіл алу, көңіл қою/бөлу, құлақ асу ¨None of this would have happened if you'd listened to me. – Айтқан тілді алғаныңда, мұның ешқайсысы болмас еді/мұның ешқайсысына ұрынбас едің. ¨Why won't you listen to reason? – Неге ойша таразыламайсың? 3. (phr v) *listen for smth | listen out for smth құлақ түру, мұқият құлақ салу ¨Can you listen out for the doorbell? – Есік қоңырауына құлақ салшы/қоңырауын тыңдап көрші. *listen in (on/to something) a) тың тыңдау, білдіртпей тыңдау ¨You shouldn't listen in on other people's conversations. – Басқа кісілердің әңгімесін тыңдамауың керек. ¨They did not know that the police were secretly listening in. – Полицияның тың/жасырын тыңдап жүргенін олар білмеді. b) радио тыңдау *listen un (informalesp NAmE) тыңда, құлақ түр(ің-із-дер) B.n тыңдау(шылық) ¨Have a listen to this. – Мынаны тыңда/Мынаған құлақ сал.