loading [ˈləʊdɪŋ] n 1.қосымша төлем 2.жүк тиеу(шілік), арту ¨The goods are brought here for loading. – Бұл жерге жүкті тиеу үшін әкеледі. ¨It is one of the main Black Sea loading ports. – Бұл - Қара теңіздің басты жүк тиейтін порттарының бірі.