lonesome [ˈləʊnsəm] A.adj 1. (esp NAmE) жалғызсыраған, жетімсіреген ¨I felt so lonesome after he left. – Ол кеткен соң жалғызсырап қалдым. 2. шеттегі, бөлек жатқан, оқшаудағы, жырақтауы ¨a lonesome road – шеттегі жол B.n (idm) *(all) by/on your lonesome (informal) жалғыз, сопа басы ¨Are you here all by your lonesome? – Бұл жерде сопа басың ғана ма/жалғызсың ба? ¨I’m going off backpacking on my lonesome. – Жалғыз тау кезбекпін.