lottery [ˈlɒtəri] n (pl -ies) лоторея ¨the national/state lottery – ұлттық/штаттық лоторея ¨a lottery ticket – лоторея билеті ¨(ауысп. мағ.) Some people think that marriage is a lottery. – Кейбір адамдар үйленуді ойын/лоторея көреді.