low-rise [ˈləʊ raɪz] adj, n 1. аласа, биік емес ¨low-rise housing – биік/зәулім емес тұрғын үй 2. белі төмен, мықыннан келетін, төменбел (сым, шалбар)