lute [luːt] n лүт, лютня (ерте пайда болған шекті муз-қ аспап)