lyricism [ˈlɪrɪsɪzəm] n лирицизм, толғаныс, тебіреніс ¨She played the concerto with passionate lyricism. – Ол концертоны/муз-қ шығарманы құштар тебіреніспен ойнады. ¨the lyricism of his early poetry – оның алғашқы өлеңдеріндегі толғаныс/ лирицизм