negritude [ˈnegrɪtju:d] n (formal) «негрлік, негршілік» (шыққан тегі қара африкалық болушылық)