nerveless [ˈnɜ:vlәs] adj 1. әлжуаз, әлсіз, ілмиген ¨The knife fell from her nerveless fingers. – Пышақ оның әлсіз қолдарынан түсіп кетті. 2.өжет, қаймықпаған, табанды (oppnervous) ¨She is a nerveless rider. – Ол – өжет шабандоз.