newel post [ˈnjuːəl pəʊst] n (also newel) баспалдақтың басындағы я соңындағы баған/ тірек