newspaper [ˈnjuːzpeɪpə(r)] n газет ¨a daily/weekly newspaper – күн сайынғы/ апталық газет ¨a local/national newspaper – жергілікті/ ұлттық (ел көлеміндегі) газет ¨an online newspaper – онлайн газет ¨a newspaper article – газет мақаласы ¨I read about it in the newspaper. – Бұл жайлы газеттен оқыдым. ¨a newspaper cutting – газет қиындысы/ қиығы ¨She works for the local newspaper. – Ол жергілікті газетке жұмыс істейді. ¨newspaper proprietors – газет иелері ¨Wrap all your glasses in newspaper. – Стакандарыңның бәрін газетке ора.