nobelium [nəʊˈbiːliəm] n (symb No) нобелий (хим-қ элемент: кюрийден алынатын жасанды радиоактив(ті) металл)