nonagenarian [ˌnɒnədʒəˈneəriən] n, adj  тоқсандардағы (90 мен 99 жастың арасындағы)