non-alcoholic [ˌnɒn ˌælkəˈhɒlɪk] adj алкоголсіз ¨a non-alcoholic drink – алкоголсіз ішімдік ¨Can I have something non-alcoholic? – Алкоголсіз сусын ішкім келеді.