nook [nʊk] n 1.ық, таса; бұрыш, қуыс ¨a shady nook in the garden – бақшадағы көлеңке қуыс/ бұрыш ¨dark woods full of secret nooks and crannies – қараңғы тоғайда бұлың-бұлың көп 2. (idm) *every nook and cranny (also every nook and corner) (informal) барлық тұсқа, тесік-тесікке ¨The wind blew into every nook and cranny. – Жел барлық тесікке уледі. ¨She always explored every nook and cranny of a business deal. – Бизнес контрактіге келгенде ол өте шұқшиятын.