normalization [ˌnɔːməlaɪˈzeɪʃn] n (formal) (BrE also -isation) қалпына келу/ келтіру ¨the normalization of relations – қарым-қатынастардың қалпына келуі