Norman [ˈnɔːmən] adj 1. (XI-XII ғғ Британиядағы) норман дәуірінің ¨a Norman church/castle – норман (дәуірінің) шіркеуі/ қамалы 2.норман(дарға қатысты) (1066 Англияны Солт-к Европадан келіп жаулап алған адамдарға қатысты)  ¨the Norman Conquest - нормандардың жаулап алуы