northern [ˈnɔːðən] adj (also N∼) (abbr NNo.) солтүстік(тегі), солтүстік(ке қатысты) ¨the northern slopes of the mountains – таудың солтүстік беткейлері/ баурайлары ¨northern Scotland – солтүстік Шотландия ¨a northern accent – солтүстік акцент