noteworthy [ˈnəʊtwɜːði] adj елеулі, елерлік (synsignificant) ¨a noteworthy feature – елеулі қасиет ¨It is noteworthy that only 15% of senior managers are women. – Жоғары буын менеджерлерінің 15%-інің ғана әйелдер екені - көңілге түйерлік жайт. ¨The bridge is noteworthy for its sheer size. – Көпірдің көлемінің өзі ерекше назар аударады. ¨the thing that makes this era so noteworthy – осы дәуірді соншама елеулі ететін нәрсе