notionally [ˈnəʊʃənəli] adv (formal) [қ-з: notional] ¨This tax cut is notionally for one year, but reversing it would be difficult. – Салықты бір жылға азайтса, оны қалпына келтіру қиын болады.