overcompensate [ˌəʊvəˈkɒmpenseɪt] v (for smth) (by doing smth) артық қыламын деп тыртық қылу, жақсы көрінемін/ істеймін деп бүлдіру She overcompensated for her shyness by talking too much and laughing too loud. – Өзінің ұяңдығын жөндеймін деп ол тым көп сөйлеп, қарқылдап күлді. Chris is one of those small men who overcompensate for their lack of height with larger than life personality. – Крис өзінің қортықтығынан қуыстанғандықтан өзін дардита көрсететін неменің бірі.