overcrowded [ˌəʊvəˈkraʊdɪd] adj (жұрт, нәрселер) құжынаған/ қаптаған, аузы-мұрнынан шыққан, тым көп overcrowded cities/prisons – адам құжынаған қалалар/ түрмелер Too many poor people are living in overcrowded conditions. – Қаншама кедей-кепшік бір-біріне мінгесе/ бір-бірімен сығылыса өмір сүріп жатыр.