overcrowding [ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ] n тым көптік, құжынаушылық, қаптаушылық, толып кетушілік ♦overcrowding in prisons/prison overcrowding – абақтылардың толып кетуі