provocatively [prəˈvɒkətɪvli] adv [қ-з: provocative] ♦‘Popular culture’, he remarked provocatively, ‘means nothing to me.’ – «Көпшілік мәдениет (поп-мәдениет)», деді ол кекете, «ондайды білмейді екенмін». ♦The girls were all dancing provocatively. – Қыздардың бәрі де еліктіре/ көзді қытықтай билеп жатты.