provoke [prəˈvəʊk] v 1.арандату, сөзбен тиісу, жүйкесіне тию (syngoad) smb Be careful what you say - he's easily provoked. – Онымен байқап сөйлес – ашуланшақ. smb into (doing) smth The lawyer claimed his client was provoked into acts of violence by the defendant. – Адвокат клиентін жауапкер (айыпталушы) арандатты деді. smb to do smth An attack on their city will only provoke them to retaliate. – Өз қаласына шабуыл жасалса, олар міндетті түрде жауап береді. 2.∼ smth себеп болу, түрткі болу The announcement provoked a storm of protest. – Хабардан кейін көптеген адам наразылық білдірді. The article was intended to provoke discussion. – Мақала дискуссияға түрткі болғысы келді. Dairy products may provoke allergic reactions in some people. – Сүт тағамдары кейбір адамдардың аллергиясын қоздыруы мүмкін.