provost [ˈprɒvəst] n (also P∼) 1. ​(Британияда) ректор, провост 2. (АҚШ-та) проректор, провост 3. (Шотландияда) провост, лорд-провост (қалалық/ аудандық кеңестің басшысы) 4.провост (басшы діни қызметкер)