quahog [ˈkwɑːhɒɡ; ˈkəʊhɒɡ] n (NAmE) куахог (жеуге жарамды ірі моллюск, седеп, устрица) ♦Remove the cooked quahogs from the shells. – Піскен куахогтарды қабыршығынан шығар.