quail [kweɪl] A.n (pl ∼s, ∼) бөдене (перепел) (шағын жеуге жарамды құс) B.v (literary) ∼ (at/before smb/smth) қорқу, қорқып үрпию/ бүрісу