trot [trɒt] A.v 1. (аттың жүрісі ж не атқа мініп) желу, желе-жорту, жорту, бүлкілдеу, жортақтау ♦I could hear the sound of several horses trotting along in the lane. – Жолақпен жортқан бірнеше ат тұяғын естідім The mare whinnied softly and trotted up to him. – Бие жұмсақ кісіней, оған (ер адамға) жорта келді.She trotted her pony around the field. – Ол пониіне (кішкентай жылқы) мініп, алқаппен желді. ♦(ауысп мағ) The children trotted into the room. – Балалар бөлмеге тыпырлай жүгіріп кірді. ♦(ауысп мағ) The guide led the way and we trotted along behind him. – Гид жол бастады, ал біз оның артынан желе-жорттық. 2. (idm) *be hot to trot [қ-з: hot (А18)] 3. (phr v) *trot smth out ​(informal, disapproving) жауыр болған/ қайта-қайта айтылған сылтауды/ себепті айту ♦They trotted out the same old excuses for the lack of jobs in the area. – Өңірде жұмыс орындарының аздығына олар сол баяғы себепті/ сылтауды айтты. B.n 1. [қ-з: trot (А1)] ♦The horse slowed to a trot. – Ат екпінін бәсеңдетіп, желе бастады. The girl broke into a trot and disappeared around the corner. – Қыз желе-жорта, бұрышты айналып көрінбей кетті. 2. (idm) *on the trot (BrE, informal) a) қатарынан, арты-артынан (syn: succession) ♦They've now won three games on the trot. – Олар енді қатарынан үш ойын ұтты. b) қашан да/ ылғи жұмыс басты/ қолы істен босамаған ♦I've been on the trot all day. – Күні бойы қолым босамады.