twitter [ˈtwɪtə(r)] A.v 1. (also tweet) шиқылдау (құстың) 2. (especially BrE) жыпылдау, жыпылдай сөйлеу, аузы-аузына жұқпай сөйлеу, сампылдау, былдырлау, сампылдап/ былдырлап сөйлеу ♦∼ (on) (about smb/smth) Perry was always twittering on about something or other. – Перри әр нәрсені айтып, жыпылдайды да жүреді. ‘Oh, you are too kind,’ twittered Mrs Bennet. – «Неткен жомарт едің(із)», деп жыпылдады мисиз Беннет. 3. (also more frequent tweet) ∼ (smth) твиттеу, туиттеу, твиттермен хабар жолдау [қ-з: Twitter] ♦Some members of Congress twittered through the President’s big speech. – Кейбір Конгресс мүшелері Президент үлкен сөз сөйлеп жатқан кезде твиттеп жатты. B.n 1. (also twittering) шиқыл (құстардың) ♦the twitter of starlings – қараторғайлардың шиқылы 2. (informal) қобалжу, толқу, дүрлігу ♦She had been all of a twitter since she heard the good news that morning. – Таңертең жақсы хабар естігелі бері ол толқып жүр. 3. (also more frequent tweet) твит, туит, твиттермен жолдаған хабар [қ-з: Twitter]

Twitter [ˈtwɪtə(r)] n твиттер, туиттер (қысқа хабарлар жіберуге болатын әлеуметтік желі)