two

two [tuː] number 1.екі, екеу, 2 (саны) ♦There are only two cookies left. – Екі ғана тәтті қалды./ Тәттіден екеу ғана қалды. two of Sweden’s top financial experts – Швецияның ең мықты екі қаржы эксперті Ten people were invited but only two turned up. – Он адам шақырған, бірақ екеуі ғана келді. Two and seven is nine. – Екіге жетіні қосса, тоғыз (болады). Three twos are six. – Екі жердегі үш(ім) – алты. The bulbs are planted in twos or threes. – Пиязшықтарды екі-екіден не үш-үштен отырғызған. We moved to America when I was two. – Екі жасымда Америкаға көшіппіз. Shall we meet at two, then? – Онда/ Олай болса, (сағат) екіде жолығайық па? 2. (idm) *be in two minds about smth/about doing smth (BrE) (NAmE be of two minds about smth/about doing smth) ​[қ-з: mind (А6)] *a day, moment, pound, etc. or two бір/ бірнеше күн/ сәт/ фунт, тб ♦May I borrow it for a day or two? – Бұны бір-екі күнге ала тұрсам бола(ды) ма? *fall between two stools (BrE) анадан да, мынадан да айырылу/ қағылу, екеуінен де айырылу/ қағылу *in two екіге, екі бөлікке ♦He broke the bar of chocolate in two and gave me half. – Шоколадты ол екі(ге) бөліп, жартысын маған берді. *in twos and threes екі-үштен, аздап ♦People arrived in twos and threes. – Жұрт екі-үштен келе бастады. *in two shakes | in a couple of shakes [қ-з: shake (В4)] *it takes two to do smth ​(saying) бір адамның бәріне шамасы жетпейді, бір адам бәріне жауапты бола алмайды *it takes two to tango [қ-з: tango (В2)] *not have two cents, pennies, brain cells, etc. to rub together ​(informal) өте кедей/ ақымақ, тсс болу *put two and two together көрген не естіген нәрсесінен қорытынды шығару/ ақ-қарасы жөнінде пайымдау ♦He's inclined to put two and two together and make five. – Ол қателеседі де/ шатысады да жүреді. *that makes two of us ​(informal) мен де солай ойлаймын, мен сенімен келісемін ♦‘I'm tired!’ ‘That makes two of us!’ – «Шаршадым!» «Мен де!» *two/ten a penny (BrE) (NAmE a dime a dozen) [қ-з: penny (4)] *two sides of the same coin [қ-з: side (А20)]