qualified [ˈkwɒlɪfaɪd] adj 1. емтиханнан, сынақтан өткен; тәжірибелі, білікті, квалификациясы бар ¨a qualified teacher – тәжірибелі мұғалім ¨a qualified instructor/accountant/nurse/doctor – білікті