qualitatively [ˈkwɒlɪtətɪvli] adv [қ-з: qualitative] Although the patterns are qualitatively different, these studies point to the same conclusion. – Түрліше жүргізілгенімен, бұл зерттеулер бір қорытындыға келеді.