calumet ['kæljumet] n бейбітшілік түтігі (трубкасы) (Солт-к Америкалық үндістердің ресми кездерде (м: бейбітшілік орнату үшін) тартатын темекі түтігі)