quantification [ˌkwɒntɪfɪˈkeɪʃn] n есептеу, сан/ цифр түрінде көрсету ♦Precise quantification of the risks is impossible. – Ықтимал қауіптерді есептеу мүмкін емес.