capital goods ['kæpіtl, gu:dz] n басты мүліктер (м: кемелер, темір жолдар, станоктар яғни басқа товар өндіру үшін қажет мүліктер)