quantify [ˈkwɒntɪfaɪ] v smth есептеу, сан/ цифр түрінде көрсету ♦The risks to health are impossible to quantify. – Денсаулыққа ықтимал қауіптерді есептеу мүмкін емес.