quantify [ˈkwɒntɪfaɪ] v ∼ smth есептеу, сан/ цифр түрінде көрсету ¨The risks to health are impossible to quantify. – Денсаулыққа ықтимал қауіптерді есептеу мүмкін емес.