caprice [kә'prі:s] n 1.(a) (мінез ж.) құбылу, қылт-сылт етушілік, наз, каприз (b) құбылмалық, қыңырлық, еркелік, наздану(шылық), қылтың-сылтың 2. каприччио (ырғағы құбылмалы, қысқа ойнақы музыка)