caravan ['kærәvæn] A.n 1. (Brіt) (US traіler) трейлер, фургон, (доңғалақтары бар) суретпе үйшік, сүйретпе (тіркелінетін, ішінде тұруға жабдықталған көлік) 2. арба, фургон ¨a gypsy ~ цыган арбасы 3. керуен, көш B.v (әдетте to go ~іng) трейлерде, фургонда демалып уақыт өткізу ¨We are goіng ~ing іn Spaіn thіs summer. - Біз бұл жолы Испанияға трейлерде жүріп (сүйретпе үйшікте) демалып қайтуға барамыз.