quantitative [ˈkwɒntɪtətɪv] adj санды, саны жағынан, санына/ цифрына қатысты  ¨quantitative analysis/research – санды(қ) анализ/ зерттеу ¨There is no difference between the two in quantitative terms. – Сан жағынан алғанда екеуінің арасында айырма жоқ.