carrion ['kærіәn] n өлексе, өлген хайуан денесі ¨Some bіrds feed on ~. - Кейбір құстар өлексе жейді.