cascara [kæs'ka:rә] n каскара (солт. амер-қ ағаштың қабығынан жасалған іш босатқыш дәрі)