cashable ['kæʃәbl] adj нақ ақшаға айналдыруға болатын, кәштеуге болатын