censure ['senʃә(r)] A.v ~ smb(for smth) cөгу, сынау, сынға алу, кінәлау ¨Two MP’s were ~d by the speaker. - Спикер екі депутатты сынға алды. B.n ащы сын, сөгіс, кінәлау