ceramіst ['serәmіst] n көзеші, қышшы, керамикадан бұйым жасаушы шебер