charterer ['ʧa:tәrә] n (ұшақ, кеме, тб) жалдаушы, жалға алушы