chic [ʧі:k] A.adj чик; сәнді, әдемі, талғамды ¨She always looks very ~. - Ол ылғи да әдемі көрінеді. B.n сәнділік, әдемілік, талғам ¨She dresses wіth ~. - Ол (әйел) талғаммен киінеді.