clam [klæm] A.n 1. седеп (парсыша), устрица (жеуге жарамды ірі теңіз моллюскі) 2.(US ауызекі) үндемес, тұйық (адам) 3.(іdm) *as happy as a ~ өте бақытты адам B.v (-mm-) 1.(US) (әдетте to go ~mіng) (теңіз жағасында қазып) моллюск  іздеу 2.(phr v) *to ~ up (ауызекі) үндемей қалу, тіл қатпау