adorer [ә'dɔ:rә] n құштар, сүюші, құрметтеуші, аялаушы; табынушы, тсс