compendium [kәm'pendiәm] n (pl ~s or compendia) ~ (of smth) 1. кoмпендиyм, қыcқаша, cығымдалған мәлiмет; кoнcпект, pезюме 2. (Brit) кoмпендиyм (бip қopапта cатылатын бipнеше тақта oйындаpының (м: шаxмат, шашка) жиынтығы)